Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kavimler Göçü Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
M.Ö. III. yüzyıl ile IV. yüzyıl arasında Avrupa'yı istila eden, Akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı. Milad'ın ilk yüzyıllarında, Roma imparatorluğu döneminde, Ren nehri ve Tuna nehri ötesinde Cermen (Germen) yani, Burgondlar, Franklar, Alamanlar, Vizigotlar, Ostrogotlar yaşıyordu. Cermen kavmi'nin çok iyi savaşçı olmalarından dolayı kimse savaşmayı göze alamazdı. Kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. Açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve II. yüzyıldan itibaren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeğe başladılar.

Kavimler Göçü ve Sebepleri
Gerek Çin ve Avarların baskısı, gerekse iklim şartlarının kötüye gitmesi yüzünden, Batı Hunları 374 yılında, başlarındaki Balamir’in sevk ve idaresinde Avrupa içlerine ilerlediler (Balamir, Mete’nin 15. ve ÇiÇi Yabgu’nun 9. kuşaktan torunudur).

Bu sırada Kuban ve Terek nehirleri arasında yaşamakta olan Alanlar, Hunlara karşı koymak istedilerse de yenilerek bozguna uğradılar. Hunlar, onları takip ederken, Don (Ten) ve Dinyester (Turla) nehirleri arasında yaşamakta olan Ostrogotlan da mağlup ettiler. Ostrogotlann bir kısmı Hun egemenliğini kabul etti. Bir kısmı daha da batıya giderek Vizigot ülkesine girdi.

Ostrogotları takip eden Hunlar, karşılarına çıkan Vizigotları da yenerek dağıttılar. İşte bu “Hun” baskısına dayanamayan Alanlar, Ostrogotlar, Vizigotlar batıya doğru göç ettiler. Bunlar önlerine çıkan diğer Cermen kavimlerini yerlerinden ettiler. 375 yılında başlayan ve Hunlann diğer kavimleri batıya doğru iterek sebep oldukları bu harekete Kavimler Göçü denir.

Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotlar'ın yaşadıkları bu bölgeye girdi.

Hunlar'ın bu bölgede yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü (Alm. Völkerwanderung), Göç Dönemi (İng. Migration Period) veya Barbar İstilaları ( Fransızca; Invasions barbares; İspanyolca; Invasiones bárbaras; İtalyanca; Invasioni barbariche) denir. Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerini atan çok önemli bir olaydır.

Sınırlarda ve İmparatorlukta
Miladın ilk yüzyıllarında Avrupa'ya korku salan ve kendilerine batılılarca barbarlar da denen (Yunanca; yabancı Yunanlı olmayan anlamına, barbaros sözcüğünden) bu kavimlerin yıkıcı akınlarını önlemek için, Roma imparatorları sınırları tahkim ettiler. IV. yüzyıl.a kadar, Germenleri püskürtmeyi başardılar ve aralarından birçoğunu tutsak aldılar. Bu tutsakları, ya ekilmemiş topraklarda köle olarak ya da orduyu güçlendirmek için asker olarak kullandılar. Böylece, bu yağmacıların bazıları köylü oldu; bazıları da, batı orduları başkomutanlığına kadar yükselen Vandal Stilicho (360-408) gibi. Roma subaylığı rütbesine çıktılar.

Büyük İstilalar
IV. yüzyıl sonlarında, Ren ve Tuna nehirleri boyunca, büyük bir barbar baskısı kendini göstermeğe başladı. Bu baskı, kralları Atilla'nın yönetiminde, Asya'dan gelen Hunların etkisiyle oluşmuştu. Hunlardan kaçıp kurtulmak için Vizigotlar 376 yılında Tuna Nehri'ni aştılar. «Got zehiri» artık, imparatorluğa girmiş oluyordu: 200,000 savaşçı, Roma eyaletlerini yağma etti ve 410 yılında Roma'yı ele geçirdi.

Bu tarihten kısa bir süre önce, çeşitli kavimler, 406 yıllarından itibaren, Ren Nehri'ni aşmış, Galya'ya girmiş, sonra İspanya ve Kuzey Afrika'ya geçmişlerdi. Bir yüzyıl sonra. Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalktı, toprakları istilacıların eline geçti. Barbar krallar artık duruma egemen olmuşlardı. 496 yılında Hıristiyanlığı benimseyen Clovis, Frank monarşisini kurarak Galya'da hüküm sürdü. Barbarlar yeni bir dünya düzenlediler ve böylece Ortaçağ başladı.

Kavimler Göçü'nün sonuçları
Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.
Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.
Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.
Avrupa'da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.
İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
Avrupa'da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.
Avrupa'da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürüde bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır.

Kavimler Göçü Resimleri

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kavimler Göçü Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 ay önce

  Kavimler Göçü Slaytı (Power Point - PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KAVİMLER GÖÇÜ (375)

  2. Sayfa
  4. yüzyılın ortalarında Hunlar, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır.Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için MS 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotların yaşadıkları bu bölgeye girdi.

  3. Sayfa
  Hunların bu bölgeye yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gotlar, Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü denir.

  4. Sayfa
  NedenleriBüyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamalarıİdil (Volga) ırmağının batısına gelen Hunlar ‘ ın ön­lerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başla­maları (375)Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrupa'yı etkileyerek, değişik zamanlarda yüzyıllarca de­vam etmiştir.

  5. Sayfa
  Göç YollarıBu nedenlere bağlı olarak yeni yurt bulma düşüncesiyle Ostrogotlar italya'ya, Vizigotlar ispanya 'ya, Vandallar Kuzey Afrika'ya, Franklar Fransa'ya, Germenler Kuzey Avrupa'ya ilerlediler. Böylece Avru­pa'da hızlı bir sosyal, kültürel, siyasal ve dini değiş­me yaşandı.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  SonuçlarıRoma İmparatorluğu M.S. 395’ te ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında yıkıldı.Krallıklar etkisini kaybetti, feodal rejim (dere­beylikler önem kazandı.Kilise ve papalık güçlendi, skolastik düşünce önem kazandı.Avrupa devletlerinin (İngiltere, Fransa ve İspanya) temelleri atıldı.Avrupa’da milliyetçilik yayıldı.İlkçağ kapandı, Ortaçağ başladı.Avrupa Hun Devleti kuruldu.

  8. Sayfa
  Avrupa Hun Devleti

  9. Sayfa
  Roma İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri1)İmparatorluğun geniş sınırlara ulaşması.2)Askeri birliklerin (lejyon) kendi komutanlarını imparator ilan etmesi ve imparatorların birbirleri ile mücadeleleri3)İç mücadelelerin devleti yıpratması4)Germenlerin ve İranlıların saldırıları5)Kavimler Göçü yani Hun akımlarının Roma topraklarına baskısı

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  KAYNAKÇAhttp://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/kavimler_g%C3%B6%C3%A7%C3%BChttp://tr.wikipedia.org/wiki/Kavimler_G%C3%B6%C3%A7%C3%BChttp://www.forumlopedi.net/empty-t21212.0.htmlhttp://www.genbilim.com/content/view/4782/190/

  12. Sayfa
  Hazırlayan: ÖZGE YILMAZ

Kavimler Göçü Videoları

 • 3
  3 ay önce

  Kavimler Göçü, tarihteki kavimlerin göç anlatımı

 • 2
  3 ay önce

  Kavimler Göçü nedir? Nedenleri nelerdir? Sonuçları nelerdir?

Kavimler Göçü Soru & Cevap

 • 4

  2 yıl önce

  Soru : kavimler gocu ilk nerede basladi
  simdiden tesekurler

  3 ay önce
  Batı Hunları 374 yılında, başlarındaki Balamir’in sevk ve idaresinde Avrupa içlerine ilerlediler ve kavimle göçü başlamış oldu.

Kavimler Göçü Ek Bilgileri

 • 0
  3 ay önce

  Kavimler göçü nedir?


  4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Hunların Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Avrupa'ya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan olaya kavimler göçü denilmektedir.

  Kavimler göçünün nedenleri nelerdir?


  1- Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra Asya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları.
  2- İdil (Volga) ırmağının batısına gelen Hunlar önlerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başlamaları.
  3- Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrupa'yı etkileyerek, değişik zamanlarda yüzyıllarca devam etmiştir.
  Yukarıdaki nedenlere bağlı olarak Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Ostrogotlar ve Vizigotlar, Vandallar, Geomenler, Suevler, Gepitler Avrupa'ya doğru dalgalar halinde ilerleyerek, kendilerine yeni yaşam alanları bulmak istediler.
  Bu sırada Avrupa'da Roma İmparatorluğu en büyük devletti Ostrogotlar İtalya'ya, Vizigotlar İspanya 'ya, Vandallar Kuzey Afrika'ya, Franklar Fransa'ya, Germenler Kuzey Avrupa'ya ilerlediler Böylece Avrupa'da hızlı bir sosyal, kültürel, siyasal ve dini değişme yaşandı.

  Kavimler göçü sonucunda kurulan krallıklar hangileridir?


  1- İspanya’da İspanya (Vizigotlar)
  2- Kuzey Afrika (Vandallar)
  3- İtalya (Ostrogotlar)
  4- Areman Krallığı (Aslasloren)
  5- Langobadlar
  6- Franklar

  Kavimler göçü'nün sonuçları nelerdir?


  1- Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı.
  2- Avrupa’nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.
  3- Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.
  4- Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.
  5- Germenler, Hıristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupasına damgalarını vurdular. Barbar kavimler arasında Hıristiyanlık hızla yayıldı.
  6- Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
  7- Kilise,papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır.
  8- Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.
  9- Şövalyelik ruhu ortaya çıkmış ve ortaçağ boyunca devam etmiştir.
  10- Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.
  11- İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
  12- Hunların temsil ettiği Bozkır sanatı Avrupa’da etkili olmuştur.
  13- Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
  14- Avrupa’da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.
  15- Avrupa’da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürüde bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin